dokumenti

Zakon o ustanovama NN 76/93NN 29/97NN 47/99

Odluka o osnivanju Uprave za ceste 27.3.1997

Odluka o osnivanju Uprave za ceste pročišćeni tekst

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o  osnivanju Ustanove za upravljanje županijskim i lokalnim cestama od 17.09.2013.g.

Suglasnost na odluku o izmjenama i dopunama Statuta od 17.09.2013.g.

Statut Županijske uprava za ceste

PROCEDURU ZAPRIMANJA, PROVJERE TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA

PROCEDURA STVARANJA OBVEZA

Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama NN 112/97,
Zakon o cestama ( NN 84/11 )

Odluka o razvrstavanju cesta u državne ceste, županijske ceste i  lokalne ceste ( NN 42/12 )

Zakon o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08, 74/11 )

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta ( NN 34/12 )

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća  pri registraciji motornih i priključnih vozila ( NN 35/11,53/11,130/12)

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku o zatvaranju javne ceste ( NN 119/07 )

Pravilnik o autobusnim stajalištima ( N 119/07 )

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu

Pravila i uvjeti za ophodnju javnih cesta ( NN 111/99 )

Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta ( NN 28/5/98,162/98 )

Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama ( NN 33/05,64/05,155/05,14/11 )

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama ( NN 87/02 )

Pravilnik o izvanrednom prijevozu ( NN 119/07,52/08 )

Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz ( NN 68/10 )

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti ( NN 119/07,39/11)

Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti ( NN 119/0791/08,39/11 )

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste ( NN 53/02 )

 Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima ceste izvan naselja i njIhovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa ( NN 110/01 )

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti ( NN 52/11 )

Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ( NN 80/11 )

Odluka o postavljanju reklamnih panoa na javnu cestu ( NN 13/95 )

Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin ( NN 50/93 )

 Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta ( NN 86/12 )

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. za 2012.g. ( NN 122/12)

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ( NN 130/12 )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu ( NN 136/12)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114//10 i NN31/11)

Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN 78/11106/12 )

Uredbu o izmjeni Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 130/13)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja  javnih cesta županijskim upravama za ceste (NN 78/13)

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10)

Zakon o porezu na dohodak (NN 177/0473/0880/10, 114/1122/12144/12125/13 i 148/13)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/0596/06, 68/07146/082/09146/09123/10137/1161/12 i 79/13)

Zakon o doprinosima (NN 84/08152/0894/0918/11, 22/12 i 144/12)

Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 )

Zakon o javnoj nabavi  ( NN 90/1183/13,  143/13 )