Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16) Županijska uprava za ceste Karlovačke županije kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod: Županijska uprava za ceste Karlovačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  • Lola Ribar d.d., Radnička cesta 54, Green Gold poslovni centar / R3,10 000 Zagreb
  • Inspekt Karlovac d.o.o., Mala Švarča 10, 47000 Karlovac
  • IMT j.d.o.o., Mala Švarča 10, 47000 Karlovac
  • MBI Consulting d.o.o., Luščić 6B, MBI Consulting, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivančica Bunčić, Luščić 6B, 47000 Karlovac
  • Planet, Obrt za inf.teh. vl. Marina Palalić, Sv. Rok 32a, Ogulin
  • Zračna luka Rijeka d.o.o., Hamec 1, Omišalj