ZAKONI:

 PRAVILNICI:

 • Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima ( Pročišćeni tekst NN 112/17, 34/18, 98/19, 31/20 )
 • Pravilnik o održavanju cesta (Pročišćeni tekst NN 90/14, 3/21 )
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu ( NN 95/14)
 • Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN  119/07)
 • Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 92/18, NN 45/20)
 • Pravilnik o izdavanju dozvola za izvanredni prijevoz ( NN  104/93 )
 • Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta ( NN  40/00 )
 • Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN  119/07)
 • Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz (NN 68/10 )
 • Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila (NN 76/97, NN 141/02 )
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom ( NN 81/2020 )
 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ( NN 69/16 )
 • Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 53/06 )
 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14,  NN 43/20)
 • Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola   (NN 86/04, NN 138/04 )
 • Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
 • Pravilnik o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste (NN 32/9496/9433/01122/0383/0469/069/09)
 • Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN  92/2019 )
 • Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN  140/13)
 • Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)
 • Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16)
 • Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnost (NN 119/0791/0839/11 )
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15 93/15,  135/152/1728/17NN 112/18,  126/19, NN 145/20  )
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN  24/13102/17, 1/20)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  ( NN  124/14,  115/1587/163/18, 126/19)
 • Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN  75/147/2021)
 • Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)
 • Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11)
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 92/16)
 • Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15,  98/2015)
 • Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12)
 • Pravilnik o izobrazbi na području javne nabave (NN 65/2017)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 137/04)
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, NN 75/20  )
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN  101/17, 144/2020)
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave (NN 101/17)
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLIP(R)S te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanporačunskih korisnika (NN  128/09142/1423/19)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN  26/10, ,120/13, 1/20)
 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave pročišćeni tekst (Pročišćeni tekst 29.01.2019.)
 • Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova a postupke obnove, opće odredbe i antikorupcijske mjere   ( NN 28/23)

ODLUKE:

 • Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( NN 59/23, 64/23, 71/23, 97/23)
 • Odluka o visini naknade za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama  (NN 13/95)
 • Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama (NN  61/01)
 • Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14)
 • Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN  44/12 )
 • Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN 121/20)

UREDBE:

 • Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta ( NN 34/12)
 • Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu republike Hrvatske ( NN  10/14, 95/15 )
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (NN  116/07, 56/11 )
 • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09)

STRATEGIJE I STUDIJE:

 • Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske ( 2017.-2030. )

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/MMPI%20Strategija%20prometnog%20razvoja%20RH%202017.-2030.-final.pdf