ZAKONI:

 • Zakon o  cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14, 110/19)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13,92/14,64/15, 108/17, 70/19, 42/20)
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 41/18, 98/19)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN br. 79/07)
 • Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN br. 22/14, 98/19)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 39/19, 98/19)
 • Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN br. 69/09; 128/10, 136/12, 76/13)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
 • Zakon o upravnim pristojbama (NN br. 115/16)
 • Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15i 29/18)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14,118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br.86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
 • Zakon o ustanovama ( NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99, NN 35/08) i NN 127/19)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ
 • Zakon o računovodstvu (NN  78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
 • Zakon o radu (NN 93/14,NN 127/17, NN 98/19)
 • Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 110/15, 70/17, 118/18)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
 • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
 • Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN94/18)

 

PRAVILNICI:

 • Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN br.21/09; 68/13)
 • Pravilnik o održavanju cesta (NN br. 90/14, 3/21)
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 95/14)
 • Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN br. 119/07)
 • Pravilnik o izvanrednom prijevozu(NN 92/18, 45/20)
 • Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN br. 119/07)
 • Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz (NN 68/10)
 • Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila (NN br. 76/97; 141/02)
 • Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (NN br. 54/95, 2/02, 9/02)
 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14,43/20)
 • Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (NN br. 86/04, 138/04)
 • Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01)
 • Pravilnik o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste (NN br. 32/94, 96/94, 33/01, 122/03, 83/04, 69/06, 9/09)
 • Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br.51/08)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 108/04, 46/18, 98/19)
 • Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 92/19)
 • Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN br,64/16)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama (NN br.112/17, 34/18, 36/19 98/19, 31/20)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19)
 • Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN 75/14)
 • Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)
 • Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11)
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 92/16)
 • Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 35/11, 53/11, 96/15, 98/15)
 • Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12)
 • Pravilnik o izobrazbi na području javne nabave (NN 65/17)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 137/04)
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17)
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17)
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave (NN 101/17)
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLIP(R)S te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanporačunskih korisnika (NN 128/09, 142/14, 23/19)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)


ODLUKE:

 • Odluka o razvrstavanju javnih cesta NN 41/22
 • Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (NN br. 27/02 190/03)
 • Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama (NN br. 61/01)
 • Odluka o programu i načinu provjera stručne osposobljenosti zaposlenika za nadzor osovinskog pritiska, ukupne mase i dimenzija vozila (NN 52/00)
 • Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14)
 • Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)
 • Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN 121/2020)

UREDBE:

 • Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta ( NN 34/12)
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (NN br. 116/07, 45/11)
 • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09)