Sanacija i obnova drvenog mosta na rijeci Dobri u Tomašnici

ZAPISNIK O UVOĐENJU U POSAO

za radove sanacije i obnove mosta na rijeci Dobri u mjestu Tomašnica
na ŽC 3145 i NC 314500

1. Naručitelj radova

Županijska uprava za ceste, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Barilović, koju zastupa Stjepan Turković, bac.oec (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

2. Izvoditelj radova

Zajednica ponuditelja: APEX-ING d.o.o., Pirinova 3, 10360 Sesvete, kojeg zastupa Saša Lalić i Pentagonal d.o.o., za geodetske usluge Matetić-Ronjgovljeva 6, Zagreb kojeg zastupa Kristijan Hubak (u daljnjem tekstu Izvoditelj)

3. Projektant

Projekt sanacije i obnove drvenog mosta na rijeci Dobri u Tomašnici na ŽC 3145 i NC 314500 izradila je tvrtka ARHING d.o.o., Gažanski trg 8, Karlovac,Broj projekta: P-25/2017., Glavni projektant: Branko Čordašev, dipl.ing,građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva, Ovlaštenje broj G33

4. Nadzor

Nadzor nad izvođenjem radova provodit će tvrtka ARHING d.o.o., Gažanski trg 8, Karlovac. Nadzorni inženjer: Branko Čordašev, dipl.ing,građ, Zamjenik nadzornog inženjera: Boris Štambuk, dipl.ing.građ.

5. Ugovor

Gore navedeni subjekti potpisali su UGOVOR za radove sanacije i obnove mosta na rijeci Dobri u mjestu Tomašnica na ŽC 3145 i NC 314500, koji su sklopili dana 16.08.2017. g. Ur.broj: 01-1040/2017.g . Sastavni dio Ugovora je troškovnik koji je dio projektne dokumentacije izrađene od tvrtke ARHING d.o.o., Karlovac, glavni projektant: Branko Čordašev, dipl.ing.građ.

6. Osiguranje sredstava

Sredstva za realizaciju ove investicije osigurana su Ugovorom o zajedničkom financiranju između Karlovačke županije, Grada Karlovca i Grada Ozlja, Klasa: 010-01/17-01/580, Ur.broj: 2133-09/01-17-01, u Karlovcu, 27.03.2017.g.

7. Predstavnici

Predstavnici Naručitelja zaduženi za koordinaciju radova, vođenje investicije, kontrolu i obračun izvršenih radova :

  • Za Karlovačku županiju:
  • Za Grad Karlovac:
  • Za Grad Ozalj:
  • Za Županijsku upravu za ceste:

Predstavnik Zelenila d.o.o. Karlovac, zadužen za postavljanje privremene prometne

signalizacije i održavanje do završetka radova:

  • Za Zelenilo d.o.o.:
  • Nadzorni inženjer: Branko Čordašev, dipl.ing,građ, Ovlašteni inženjer građevinarstva, Ovlaštenje broj G33
  • Zamjenik nadzornog inženjera: Boris Štambuk, dipl.ing,građ, Ovlašteni inženjer građevinarstva, Ovlaštenje broj G3064
  • Voditelj gradilišta: Saša Lalić, ing.građ. Ovlašteni voditelj gradilišta
  • Za geodetske usluge: Kristijan Hubak, Ovlašteni inženjer geodezije

8. Uvođenje u posao

Današnjim danom Izvoditelj radova uvodi se u posao te mu od 22.08.2017. g. počinje teći ugovoreni rok završetka radova u trajanju od 180 dana.

Izvođač radova preuzeo je Prometni elaborat privremene regulacije prometa broj: 44/2017 izrađen od tvrtke PLANUM d.o.o., glavni projektant Boris Spudić dipl.ing.građ, Izvedbeni projekt izrađen od tvrtke ARHING d.o.o., glavni projektant Branko Čordašev, dipl.ing,građ., Suglasnost ŽUC-a za izvođenje radova te dva Ugovora za sanaciju i obnovu mosta na rijeci Dobri na ŽC 3145 i NC 314500.

Izvođaču radova omogućen je nesmetani pristup lokaciji mosta, te može započeti sa izvođenjem radova.

Postavljena je privremena regulacija prometa u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cesti (N.N. 33/05), koja će trajati do završetka radova.

Radni prostor gradilišta i prilaz mostu zaštićen je fizičkim preprekama postavljanjem zaštitne ograde „New Yersey“ od prilaza ljudi i vozila. Obaveza izvođača radova održavati ju do završetka radova.

20170822_120856

Skip to content