Temeljem čl. 40.  i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19) te čl. 19. i 20. Statuta Županijske uprave za ceste, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste sukladno Odluci broj: 05-1235/2021 od 02.08.2021. godine  raspisuje :

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Županijske uprave za ceste

 

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od četiri (četiri) godine.

Za ravnatelja Županijske uprave za ceste može biti imenovana osoba koja pored zakonom predviđenih uvjeta mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– magistar struke ili stručni/sveučilišni specijalist odgovarajućeg smjera/sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik odgovarajućeg smjera, kao i osoba koja ima VSS/VŠS  odgovarajućeg smjera sukladno ranijim propisima

– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Na ovaj javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na  muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Podnositelji prijave na Natječaj obvezni su uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente:

– životopis

– presliku domovnice ili osobne iskaznice

– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

– elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu    

  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe koja podnosi prijavu ne vodi kazneni

 postupak, ne starije od 3 mjeseca

-pisani plan rada za mandatno razdoblje.

Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će pozvani na usmeni intervju s Upravnim vijećem i to putem obavijesti na web stranicama Županijske uprave za ceste (www.zuc-karlovac.hr) najmanje tri dana prije provođenja intervjua. Tijekom intervjua procjenjuje se motivacija i kompetencije kandidata. U slučaju da kandidat ne pristupi na intervju, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijave kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će vrednovane od strane Upravnog vijeća kroz:

  1. a) ocjenu dostavljenog pisanog plana rada za mandatno razdoblje i
  2. b) ocjenu na usmenom intervju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, kojim to potvrđuje, te takav kandidat ima prednost u odnosu na druge kandidate, pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, objavljene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Županijska uprava za ceste, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Barilović, 47250 Duga Resa, s naznakom „Prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je u 15 (petnaest ) dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679.

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Županijska uprava za ceste i osnivač Karlovačka županija, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuju samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. S osobnim podacima postupat će se sukladno pozitivnim propisima uz primjenu mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja

Sve isprave prilažu se u neovjerenoj preslici a prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat predočiti će izvornik.

Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni pismenim putem najkasnije u roku od 45 (četrdesetipet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Županijska uprava za ceste pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja odnosno pridržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.