o nama

Odluka o osnivanju Županijske uprave za ceste donijeta je na 34. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije održanoj dana 27.03.1997.g.

Županijska uprava za ceste upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu rješenjem broj Tt-97/481-2 s matičinim brojem subjekta (MBS ) 020026527 dana 08.12.1997.g.

Županijska uprava za ceste započela sa radom dana 01.02.1998.g.

Cestovna mreža županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije duga je ukupno 855,39 km od čega je dužina županijskih cesta 468,06 km, a dužina lokalnih cesta iznosi 387,33 km

Djelatnost Županijske uprave za ceste određena je člankom 83. Zakona o cestama

(NN 84/11).

Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove :

– priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja

županjskih i lokalnih cesta,

– obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta

– rješava imovinskopravne odnose potrebne za građenje, rekonstrukciju i održavanje

županijskih i lokalnih cesta,

– obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta,

– financira građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta

– prati prometno opterećenje i prometne tokove na županijskim i lokalnim cestama

– obavlja i ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama.