[vc_row][vc_column width=”1/4″][mk_custom_sidebar sidebar=”sidebar-1″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3451

Na temelju članka 33. stavka 7. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04. i 138/06.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PROJEKTIRANJE I IZGRADNJU PRIKLJUČAKA I PRILAZA NA JAVNU CESTU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se minimalni uvjeti za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu.

Članak 2.

Priključak i prilaz na javnu cestu je spoj javne ceste i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na javnu cestu (u daljnjem tekstu: spoj na javnu cestu).

Članak 3.

Spoj na javnu cestu u fazi projektiranja, rekonstruiranja (prilagođavanja) i građenja u prostornom smislu čine (skica 1):
– dio javne ceste omeđen granicama (P1 i P2) u kojima se mijenja normalni poprečni presjek javne ceste,
– dio spoja od ruba javne ceste do granice promjene normalnog poprečnog profila spoja (P3),
– svi pripadajući dijelovi javne ceste i spoja koji su u funkciji pouzdanosti i stabilnosti javne ceste te sigurnosti prometa na njoj, a koji su posljedica izgradnje spoja (zidovi, sustav odvodnje, prometna signalizacija, oprema, uređaji i dr.).

Skica 1.

Članak 4.

Spojevi na javnu cestu, ovisno o njihovoj namjeni i prostorno oblikovnim značajkama, razvrstavaju se u jednu od sljedećih skupina (skica 2):
– prilaz je spoj u funkciji kolnog pristupa pojedinačnih korisnika, do zemljišta i individualnih stambenih objekata, koji ne zahtijeva promjenu u postojećoj prometnoj signalizaciji na javnoj cesti,
– poprečni priključak je spoj koji koriste pod jednakim uvjetima korisnici (šljunčare, kamenolomi, kupališta, kampovi, hoteli, stambene zgrade i blokovi, tvornice i sl.),
– uzdužni priključak je spoj površine uz objekte pokraj javne ceste radi čije djelatnosti dolazi do zadržavanja vozila (benzinska pumpa, motel, restoran, informativni punkt i sl.).

Skica 2.

II. UVJETI LOKACIJE

Članak 5.

(1) Spoj na javnu cestu može se izgraditi na onim lokacijama gdje je osigurana dovoljna preglednost.
(2) Preglednost se određuje na osnovi važeće norme za projektiranje i građenje čvorova u istoj razini HRN U. C4. 050.
(3) Iznimno, za prilaze iz članka 4. ovoga Pravilnika preglednost se može ostvariti i posredno odgovarajućim mjerama (ogledalo i dr.).
(4) Ograničenje brzine na javnoj cesti u svrhu osiguranja dovoljne preglednosti nije dozvoljeno.

Članak 6.

Prilaz iz članka 4. ovoga Pravilnika gradi se samo na javnu cestu namijenjenu za mješoviti promet.

Članak 7.

Lokacija prilaza u naselju odobrava se u skladu sa stanjem izgrađenih prilaza i postojećih prometnih uvjeta javne ceste.

Članak 8.

(1) Kod izbora lokacije za izgradnju priključka iz članka 4. ovoga Pravilnika, u pravilu, isključuju se lokacije:
– u usjecima ili u neposrednoj blizini tunela i dugih mostova,
– na lokaciji gdje je predviđena izgradnja sadržaja u funkciji ceste,
– u blizini zona izgrađenih raskrižja i priključaka na javnu cestu.
(2) U zonu raskrižja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka ulazi sva prometna signalizacija koja je u funkciji tog raskrižja i/ili priključka.

Članak 9.

Ukoliko na određenoj dionici javne ceste postoji potreba za izgradnjom više spojeva na javnu cestu s malim međusobnim razmakom, u pravilu, treba izgraditi jedan zajednički spoj.

Članak 10.

Iznimno od članka 8. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika priključak se može graditi i kao jedinstveni dio postojećeg raskrižja na javnoj cesti, uz uvjete propisane u članku 5. stavku 1. i članku 21. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Priključci na cestama namijenjenim prometu motornih vozila, na cestama s po dvije vozne trake za svaki smjer prometa, na cestama s odvojenim kolnicima, te cestama s PGDP većim od 7000 vozila, izvode se samo za jedan smjer prometa javne ceste, odnosno u drugoj razini.

III. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Članak 12.

(1) Za svaki spoj na javnu cestu, koji se želi izgraditi, mora se izraditi odgovarajuća projektna dokumentacija.
(2) U projektnoj razradi primjenjuje se princip funkcionalnosti svih elemenata i detalja.

Članak 13.

Projektna dokumentacija za prilaz mora sadržavati najmanje sljedeće priloge:
1. preglednu kartu u mjerilu 1:25000 s označenom lokacijom spoja,
2. situacijski nacrt javne ceste u minimalnom mjerilu 1:500 s ucrtanim položajem prilaza,
3. uzdužni presjek javne ceste u mjerilu 1:1000/100,
4. poprečne presjeke javne ceste na mjestu prilaza u mjerilu 1:100,
5. detaljne nacrte (odvodnje, spoja trupa i dr.),
6. troškovnik,
7. tehnički opis.

Članak 14.

Projektna dokumentacija za poprečni priključak mora sadržavati sve priloge iz članka 13. ovoga Pravilnika, te položajni nacrt objekta koji se priključuje, prometni projekt i dimenzioniranje kolničke konstrukcije.

Članak 15.

Projektna dokumentacija za uzdužni priključak mora sadržavati sve priloge iz članka 14. ovoga Pravilnika te građevinski i prometni projekt za cestu, priključak i interne prometne površine u funkciji objekta (parkirališta i ostalo).

IV. OBLIKOVANJE I PROMETNO DIMENZIONIRANJE

Članak 16.

Najmanja širina prilaza na najužem dijelu jednaka je širini prometnog traka na javnoj cesti.

Članak 17.

(1) Rubni trak kolničke konstrukcije spoja na javnu cestu mora biti iste širine kao što je rubni trak kolnika na javnoj cesti.
(2) Spoj rubnog traka kolnika javne ceste i rubnih traka spoja na javnu cestu, mora se izvesti u horizontalnoj krivini sa r 3 m.

Članak 18.

Oblikovanje i prometno dimenzioniranje priključaka izvodi se prema važećoj normi HRN U.C4.050.

Članak 19.

Uzdužni presjek i vertikalno zaobljenje spoja s javnom cestom izvodi se u skladu s važećom normom HRN U.C4.050.

V. GRAĐEVINSKI UVJETI I UVJETI GRAĐENJA

Članak 20.

(1) Nakon izdanih uvjeta trgovačkog društva, ustanove, odnosno Upravnog tijela Grada Zagreba koje upravlja javnom cestom (u daljnjem tekstu: nadležni subjekt) i izrade projektne dokumentacije, te okončanja postupaka po propisima o javnim cestama, prostornom uređenju i gradnji, gradnja spoja na javnu cestu može započeti.
(2) U slučaju gradnje objekata koji zahtijevaju veći odvoz, odnosno dovoz materijala, gradnja objekata može započeti po dovršenju izgradnje spoja.

Članak 21.

Izgradnjom spoja na javnu cestu ne smije se narušiti stabilnost javne ceste, ugroziti sigurnost odvijanja prometa na javnoj cesti, niti negativno utjecati na ekološko stanje područja.

Članak 22.

(1) Vrsta kolničkog zastora spoja na javnu cestu mora biti ista kao i na javnoj cesti u dovoljnoj duljini da se na javnu cestu ne nanosi blato, zemlja i drugi materijal.
(2) Duljinu spoja iz stavka 1. ovoga članka određuje stručna osoba nadležnog subjekta, ovisno o karakteristikama terena na kojem se spoj gradi (blato, zemlja, kamen i dr.), a iznosi najmanje 5 metara.

Članak 23.

Spoj na javnu cestu mora biti izgrađen na način da se ne naruši postojeći režim odvodnje površinskih, procjednih i podzemnih voda na javnoj cesti.

Članak 24.

(1) Nadzor nad izvođenjem spoja provodi stručna osoba nadležnog subjekta.
(2) Izgrađeni spoj na javnu cestu može se koristiti nakon provedenog postupka nadležnog tijela u skladu s posebnim propisom ili nadležnog subjekta.

Članak 25.

Troškovi nastali od izdavanja uvjeta i suglasnosti, postavljanja potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme, troškova izgradnje, te eventualnih troškova sanacije štete nastale kao posljedica izgradnje, snosi investitor ili vlasnik.

VI. IZGRAĐENI SPOJ I ODRŽAVANJE

Članak 26.

Na dijelu izgrađenog spoja, linija zemljišnog pojasa ceste prilagođava se novim poprečnim profilima sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Komercijalno korištenje izgrađenih priključaka, ukoliko nije propisano posebnim propisom, utvrđuje se sklapanjem ugovora između vlasnika objekta i nadležnog subjekta, a prije početka radova na priključku.

Članak 28.

Priključak izgrađen prema uvjetima iz ovoga Pravilnika, u granicama zemljišnog pojasa propisanim u članku 3. stavku 1. podstavku 3. Zakona o javnim cestama, prelazi na upravljanje nadležnom subjektu, uz reguliranje povećanih troškova održavanja ceste nastalih zbog izgradnje priključka.

Članak 29.

Održavanje izgrađenog prilaza je obveza korisnika istog u skladu s naputcima stručne osobe nadležnog subjekta.

Članak 30.

Radove na provedbi privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova i radove građenja priključka izvodi pravna osoba, kojoj je povjereno održavanje te ceste.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Detaljnije tehničke naputke za izgradnju spojeva donose Hrvatske ceste d.o.o. uz prethodnu suglasnost Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (»Narodne novine«, broj 73/98.).

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/103
Urbroj: 530-07-07-1
Zagreb, 29. listopada 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][mk_custom_sidebar sidebar=”sidebar-6″][/vc_column][/vc_row]