ceste

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Županijska uprava za ceste Karlovačke županije ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacija (Narodne Novine broj 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15, NN 69/2022).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom , načelu međusobnog ponašanja i suradnje, sukladno članku 5. stavku 1. točka 5. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”.

Na pristup  informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.) predstavlja, “je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti”.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavak 1. točka 6. Zakona “znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu”.

U cilju informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga Županijska uprava za ceste Karlovačke županije redovito, u skladu s dinamikom prikupljanja podataka i pripreme informacija, osigurava pristup informacijama na slijedeće načine:

– objavljivanjem informacija na web stranci www.zuc-karlovac.hr

– neposrednim davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev, uvidom u dokumente

– davanjem informacije pisanim putem

– na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Županijskoj upravi za ceste Karlovačke županije .

Ako se zahtjev podnosi usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako se podnosi putem elektroničke komunikacije smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva, na adresu:

  • Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Barilović, 47250 Duga Resa
  • na broj telefona: 047 645-159
  • na broj fax-a: 047 645 068
  • elektroničkom poštom na: infoka@zuc-karlovac.hr
  • ili donijeti osobno u Županijsku upravu za ceste, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će Županijska uprava za ceste Karlovačke županije učiniti informaciju dostupnom.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će bez odgode biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana zaprimanja poziva na ispravak. Ako to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun. Županijska uprava za ceste Karlovačke županije omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Županijske uprave za ceste Karlovačke županije , ako se jednim zahtjevom traži veći broj informacija ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije, te ako je dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama ovog Zakona. O produženju rokova Županijska uprava za ceste Karlovačke županije će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

Službenik/ca za informiranje: Ivana Smoljak

Županijska uprava za ceste Karlovačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno  kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a navedeni Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim Novinama” broj 141/22.

PRILOG