pristup informacijama

U cilju informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga Županijska uprava za ceste redovito, u skladu s dinamikom prikupljanja podataka i pripreme informacija, osigurava pristup informacijama na slijedeće načine:

– objavljivanjem informacija na web stranci www.zuc-karlovac.hr

– objavljivanjem informacija na Oglasnoj ploči

– neposrednim davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev, uvidom u dokumente

– davanjem informacije pisanim putem

– na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem

– pisanim zahtjevom

– adresa: Županijska uprava za ceste, Barilović, Belajske Poljice,Poslovni park Karlovac 1/A ,47250 Duga Resa s naznakom „Zahtjev za pristup informaciji“, telefon 047/645-159, fax 047/645-068

– obrazac zahtjeva (PDF)

Primatelj zahtjeva obavezan je u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji.

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji, naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacija („Narodne novine“ br. 25/13). Naknada se uplaćuje u blagajni Županijske uprave za ceste ili na žiro-račun broj: IBAN: HR122340009111015827.

Županijska uprava za ceste će uskratiti pravo na pristup informaciji, ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, kao i slučajevima propisanim posebnim zakonom.

Zahtjev za pristup informacijam od 24. 7.2017.g. za nabavu, radove i sanaciju i obnovu mosta na Dobri u Tomašnici

Odgovor na narečeni zahtjev za nabavu, radove i sanaciju i obnovu mosta na Dobri u Tomašnici

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2017.G. (PDF)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2017.G. (CSV)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2016.G. (PDF)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2016.G. (CSV)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2015.G. (PDF)

Zapisnici i zaključci sa službenih sjednica:

ZAPSINICI UPRAVNO VIJEĆE-2013-2014-2015

ZAPISNICI UPRAVNO VIJEĆE 2015 I 2016