Na sjednici Upravnog vijeća prezentirane su aktivnosti ŽUC-a po sektorima

Na sjednici Upravnog vijeća koja je održana jučer 19.07.2022. godine prezentirane su aktivnosti ŽUC-a po sektorima. Predstavnici ŽUC-a, zaduženi za pojedine sektore, izvijestili su Upravno vijeće o tijeku radova redovnog  i izvanrednog održavanja, istaknuli su značajnije radove koji su u tijeku kao i radove u fazi završetka, neki od spomenutih radova su sljedeći radovi :

– na području Grada Ozlja u tijeku su radovi na rekonstrukciji ŽC 3296 Boševci -Ozalj,

– u Općini Žakanje ovaj tjedan završeni su radovi na sanaciji asfaltnog kolnika u Mišincima na LC 34022 u dužini od 600m,

– na području Općine Netretić na LC 34059 Ž 3141-Kućevice-Novigrad (Ž 3142) u fazi završetka su radovi sanacije asfaltnog kolnika u dužini od 300 m ,

– na području Općine Vojnić u fazi završetka je sanacija klizišta na ŽC 3225 Vojnić Petrova Gora (Muljava) i dr.

Od spomenutih planiranih radova do kraja godine istaknuti su radovi rekonstrukcije križanja DC 23 i ŽC 3256 tzv. “Kukača” u Općini Tounj, sanacije asfaltnog kolnika  na ŽC 3258 – dionca Ladihovićeva ulica u dužini od 1000m na području Grada Slunja. Prezentirani su i projekti koji su u fazi ishođenja suglasnosti, dozvola i sl. kod nadležnih javno pravnih tijela kao i projekti čiji početak ovisi o usklađenju sa drugim investitorima kao što su npr. radovi na aglomeraciji Karlovac – Duga Resa itd.

Skip to content